අයකිරීම

අයිෆෝන් පමණක් ආරෝපණය කරන්නේ ලැප්ටොප් හෝ කාර් වල මිස බිත්තිය නොවේ: නිවැරදි කරන්න!

හිටපු ඇපල් තාක්ෂණයක් ඔබගේ අයිෆෝන් ඔබේ මෝටර් රථයට හෝ ලැප්ටොප් පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති විට එය අය කරන්නේ ඇයිද යන්නත්, බිත්ති ගබඩාවේ එය අය නොකිරීමට හේතුව සහ නිවැරදි කිරීමක් ගැනත් පැහැදිලි කරයි.