සුරතල් සතුන්

නිවසේදී මගේ බළලුන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද? - වැඩ කරන ගෙදර පිළියම්

මම මගේ බළලුන්ට නිවසේදී ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද? බළලාට මුත්‍රා කිරීමේ අපහසුතාවයෙන් ගෙදර පිළියමක්, බළලා සඳහා ස්වාභාවික පිළියම්. විශේෂයෙන් මානසික ආතතියට බොහෝ විට හේතු වේ.

වළක්වා ගත යුතු බළලුන් හා පැලෑටි සඳහා ආරක්ෂිත හොඳම ගෘහස්ථ පැලෑටි

පින්තූර සහිත ගෘහස්ථ පැලෑටි බළලුන් සඳහා ආරක්ෂිතයි. මගේ ශාකය මගේ බළලාට විෂ සහිතද? අදාළ බළලුන්ගේ අයිතිකරුවන්ගෙන් අපට නිතරම අසන්නට ලැබෙන ප්‍රශ්නය එයයි. සැලකිලිමත් වීම හොඳින් පදනම් වී ඇත