සිහිනයක මීයන් පිළිබඳ බයිබලීය අර්ථය

Biblical Meaning Rats Dreams

බයිබලීය අර්ථය

සිහින වල මීයන් (මීයන්) පිළිබඳ බයිබලීය අර්ථය . ඔබේ සිහිනයන්ට මීයන් විනිවිද යන සංකේතය යන්නෙන් අදහස් කෙරේ අප්රසන්න දෙයක් සිදුවීමට ආසන්නයි . අධ්‍යාත්මික ලෝකයේ මීයන් පෙන්නුම් කරන්නේ දියුණුවේ සතුරා ය. යන්නෙහි තේරුම